skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí

Cílem kurzu je navázat na základní vědomosti frekventantů kurzu – sociálních pracovníků – o problematice domácího násilí a syndromu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, které jsou součástí minimálního standardu vzdělávání v sociální práci, upevnit je a doplnit. Kurz představuje problematiku domácího násilí zasahujícího do života dítěte, které se tak ocitá v roli svědka či dokonce oběti domácího násilí. Domácí násilí v jakékoli formě má devastující vliv na saturaci potřeby bezpečí a smysluplného světa, které patří mezi základní psychické potřeby dětského věku. Rozbití životních jistot má potom negativní dopad na zdravý psychický, emoční a morální vývoj dítěte. Kurz nabízí účastníkům nezbytné informace a nástroje, jak rozpoznat příznaky domácího násilí a jak s dětmi o možném domácím násilí hovořit tak, aby bylo v případě potřeby možné ho neprodleně řešit. Je nezbytné, aby v situaci, kdy se dítě s výskytem domácího násilí v rodině svěří, dokázal sociální pracovník efektivně reagovat.

Kurz rozvíjí kompetence frekventantů v efektivní detekci příznaků domácího násilí (s vazbou na syndrom CAN – zejména ve formě psychického týrání), v rozpoznávání jeho charakteristik, v projektování možností řešení domácího násilí v rodině dítěte. Kompetence sociálních pracovníků jsou v průběhu kurzu rozvíjeny ve vztahu k pomoci jednak ohroženému dítěti, jednak jeho rodině.

Součástí kurzu je edukační dokumentární animovaný film Zuřivec (využití filmu je vázáno na certifikovaný kurz, který lektorka absolvovala v září 2016) – film režisérky Anity Killi z produkce Norského filmového institutu, který byl zpracován na základě autentických zážitků dětí, které zažily domácí násilí. Film ukazuje dynamiku násilí v jedné konkrétní rodině a důsledky, které domácí násilí způsobuje dítěti (obviňování se, pocit osamění a beznaděje apod.).

Kurz slouží k doplnění / upevnění kvalifikace sociálních pracovníků. Kurz je koncipován s ohledem na požadavky práce sociálních pracovníků vyplývajících ze zákona o sociálních službách. Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Odborná garantka a lektorka kurzu:
PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
eva.klimentova@upol.cz

Celkový rozsah kurzu – 6 hodin.

Termín konání: bude upřesněn

Cena kurzu: 1 300,- Kč

E-přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Kontaktní osoba na ICV FF UP:
Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz
585 633 654