skip to Main Content
Studium Učitelské způsobilosti
pro absolventy

Informace o studiu

Potřebujete pedagogické minimum? ICV Filozofické fakulty UP nabízí nejsnazší řešení!

Studium v oblasti pedagogických věd – kombinovaná forma (Učitelská způsobilost)

Institut celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci bude zajišťovat studium v oblasti pedagogických věd jako program celoživotního vzdělávání v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a s vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Třísemestrální studium je zaměřeno na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogických věd – Pedagogika pro učitele, Psychologie pro učitele, Didaktika vybraných vyučovacích předmětů (českého jazyka a literatury, anglického jazyka, francouzského jazyka, německého jazyka, ruského jazyka, španělského jazyka, dějepisu, ekonomických disciplín, hudební výchovy, psychologie, sociologie). V Pedagogice pro učitele a v Psychologii pro učitele je zprostředkována pedagogická a psychologická teorie. Na obecné výstupy z Pedagogiky pro učitele a Psychologie pro učitele navazuje Didaktika vybraných vyučovacích předmětů, teoretické výstupy jsou zde prakticky procvičovány, včetně využívání příkladů pedagogické praxe. Součástí studia je učitelská praxe, kterou studující absolvuje v předmětu své odbornosti na základní škole (platí pouze pro studenty Didaktiky cizích jazyků, Didaktiky hudební výchovy a Didaktiky dějepisu) a střední škole. Praxe na jazykové škole nebude uznána.

Studium v oblasti pedagogických věd se realizuje u oborů:

 • Anglická filologie
 • Aplikovaná ekonomická studia
 • Ekonomické obory
 • Česká filologie
 • Francouzská filologie
 • Historie
 • Muzikologie
 • Německá filologie
 • Psychologie
 • Ruská filologie
 • Sociologie
 • Španělská filologie

V případě nejasností nás před podáním přihlášky neváhejte kontaktovat.

Forma studia je kombinovaná – kombinace prezenční výuky a on-line či off-line aktivit za pomoci e-learningového vzdělávací prostředí EDIS. Frekvence výuky je plánována cca 1x měsíčně v pátek a sobotu.

Absolvent získá základy profesních kompetencí budoucích učitelů v té míře, aby mohl kvalifikovaně pracovat jako učitel na střední škole. Absolventi studia po úspěšné obhajobě závěrečné písemné práce a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky před komisí získají osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání Studium v oblasti pedagogických věd jako přílohu ke svému magisterskému diplomu.

Studium je určeno pro absolventy navazujícího magisterského studia na FF UP v Olomouci i jiných VŠ v ČR, kteří absolvovali neučitelský studijní obor odpovídající obsahu vyučovaných didaktik.

Program je akreditovan MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT-289/2018-2-174 (původní akreditace MSMT-28175/2015-1-788)

Program je akreditován v souladu  s ustanovením § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

Studijní plán

Předmět Počet hodin Zakončení Semestr
pv ola px
Úvod do studia 3 0 0 Zp 1.
Psychologie pro učitele I. 12 20 0 Zp 1.
Psychologie pro učitele II. 12 20 0 Ko 2.
Pedagogika pro učitele I. 12 20 0 Zp 1.
Pedagogika pro učitele II. 12 20 0 Zp 2.
Pedagogika pro učitele III. 12 20 0 Ko 3.
Didaktika I. (1obor) 16 32 0 Zk 1.n 2.
Didaktika II. (2obor) 16 32 0 Zk 2.n 3.
Praxe a její reflexe I. (1obor) 1 0 30 Zp 1.-3.
Praxe a její reflexe II. (2obor) 1 0 30 Zp 1.-3.
Volitelná přednáška I. – X. 20 0 0 Zp 1.-3.
Seminář k závěrečné práci I. 5 0 0 Zp 1.
Seminář k závěrečné práci II. 5 0 0 Zp 2.
Seminář k závěrečné práci III. 5 0 0 Zp 3.
Závěrečná práce 0 0 0
CELKEM JEDNOOBOR 115 132 30 277
CELKEM DVOUOBOR 132 164 60 356

* pv – prezenční výuka; ola – on-line nebo off-line aktivity; px – praxe; z – zápočet; K – kolokvium; Zk – zkouška

Cena (uvedena částka za celé studium, je možná platba po semestrech):
Jednooborové studium – 16 000 Kč
Dvouoborové studium – 22 000 Kč

V případě naplnění kapacity bude kurz realizován od října 2019.

Přihlášky budou spuštěny přes portál CŽV www.czv.upol.cz.

Po podání e-přihlášky, je nutné zaslat ověřenou kopii magisterského diplomu na adresu ICV. Až po zaslání kopie diplomu a naplnění min. kapacity na danou didaktiku, bude potvrzeno přijetí přihlášky. Termín podání přihlášek je do 17. 9. 2018.

 Odborný garant Učitelské způsobilosti:

PhDr. Milena Machalová
Katedra slavistiky FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc, kancelář 4.17
Tel.: 585 633 378
E-mail: milena.machalova@upol.cz

Organizační garant Učitelské způsobilosti:

PhDr. Gabriela Paráčková
Institut celoživotního vzdělávání, tř. Svobody 26, Olomouc, dveře 1.06 (kancelář 1.07)
Tel.: 585 633 473
Email: gabriela.parackova@upol.cz

 

 

Praxe

Součástí studia je učitelská praxe, kterou studující absolvuje v předmětu své odbornosti na střední škole. Praxe navazuje na obecné výstupy z Pedagogiky pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktiku vybraných vyučovacích předmětů. Teoretické výstupy jsou zde prakticky procvičovány, včetně využívání příkladů pedagogické praxe.

Pedagogická praxe je studentem absolvována v průběhu 1. až 3. semestru z jednoho nebo dvou oborů (podle své specializace). Každý posluchač musí absolvovat nejméně 2 náslechy a nejméně 8 aktivních výstupů z každého předmětu své aprobace. Avšak proplaceno bude učiteli, který praxi povede, jen 7 tzv. rozborových hodin – viz dopis řediteli a učiteli. Kromě toho musí student plnit další úkoly vyplývající z jeho působení na škole (rozbory hodin, dozory, analýza a vedení pedagogické  dokumentace a školní agendy atd.). Studentovi je v únosné míře stanovena délka pobytu ve škole s ohledem na jeho pracovní povinnosti. V případě neplnění zadaných úkolů může vedení školy posluchači praxi přerušit, přičemž důvod bude uveden v kandidátově hodnocení.

Praxi vede přidělený vedoucí učitel, který by měl mít pedagogickou praxi minimálně 3 roky. Reflexi praxe absolvuje student s vedoucím učitelem a oborovým didaktikem. Dokumentovaným výstupem z praxe je studentovo portfólio, jehož součástí jsou: plán náslechů, výkaz, hospitační záznamy z náslechů, přípravy na výuku včetně všech dokumentovaných učebních materiálů (vytvořených pomůcek), vyplněný osobní dotazník, hodnocení, zápisy z porad, třídních schůzek, metodických komisí, písemná analýza a hodnocení pedagogické dokumentace atd.

Po dobu praxe je kandidát plně podřízen vedení školy a přidělenému učiteli a plní jimi zadané úkoly.

Po absolvování praxe budou studenti schopni:

 • sebereflexe vlastní pedagogické činnosti realizované při výuce oborů své specializace,
 • implementace dovedností získaných na praxi do výuky oborů své specializace,
 • promyšlené aplikace znalostí získaných při studiu teoretických disciplín do výuky oborů své specializace,
 • dále adekvátně rozvíjet svůj pedagogický potenciál.

 Formuláře k praxi – pro studenty ke stažení:

Nevyplňuje se „doba, na kterou se dohoda sjednává“ (první strana DPP, odstavec I. Předmět dohody, 3. bod) z důvodu účetního zpracování. Bude doplněna v daném období, kdy bude dohoda doručena na ICV.

V případě, že si nebudete vědět rady s vyplněním, nechte raději kolonku prázdnou, jelikož se ve formuláři nesmí škrtat a přepisovat. Chybně vyplněná dohoda nebude přijata a zpracována!

2 vyhotovení Dohody o provedení práce + osobní dotazník + informovaný souhlas učitel zašle (nebo student předá osobně) bezprostředně po ukončení praxe na adresu:
PhDr. Gabriela Paráčková
Institut celoživotního vzdělávání
tř. Svobody 26
771  80 Olomouc

Závěrečné zkoušky

Studium je uzavřeno složením závěrečné zkoušky, která zahrnuje:

 • Rozpravu k písemné práci (15 stran, student si volí téma buď z pedagogiky, psychologie, nebo didaktiky). Vedoucím práce může být konkrétní didaktik, přednášející z pedagogiky nebo psychologie, kteří jsou i přítomni u závěrečných zkoušek, takže mohou práci posoudit při obhajobě.
 • Zkoušku z vybraných okruhů z Pedagogiky pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktik vyučovacích předmětů.

Podmínky pro přihlášení k závěrečné zkoušce

 1. Student musí splnit předepsané studijní povinnosti: kolokvium z psychologie, kolokvium z pedagogiky, zkoušky z didaktik, zápočty z praxe, zápočty ze seminářů k závěrečné práci, zápočty z volitelných přednášek. Splněné studijní povinnosti musí být zapsány ve výkaze, jehož kontrola probíhá v den závěrečné zkoušky.
 2. Absolvovaná praxe (zápočet bude zapsán příslušnými didaktiky oboru ve Výkazu o studiu)

Závěrečné zkoušky budou probíhat v pátek 22. února 2019 od 9 hodin (od 8.30 proběhne kontrola výkazů o studiu)Místnost 4.19, 4.21, v prostorách Filozofické fakulty Katedry slavistiky, Křížkovského 10, Olomouc.

Přihlášky se odevzdávají do 31.1.2019 PhDr. Mileně Machalové, Katedra slavistiky FF UP.

Okruhy k závěrečné zkoušce: