skip to Main Content
Studium Učitelské způsobilosti
pro studenty navazujícího magisterského studia na FF UP

Informace o studiu

Institut celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci bude zajišťovat studium v oblasti pedagogických věd jako program celoživotního vzdělávání v souladu se zákonem  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a s vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Student je ke studiu Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) přijat v navazujícím magisterském studiu na základě e-přihlášky přes portál CŽV http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-0/ (název Studium v oblasti pedagogických věd v prezenční formě – jednoobor/dvouobor) zaslané zpravidla do 25. 9. roku, v němž student nastoupí do 1. ročníku magisterského navazujícího studia. Do poznámky je nutné uvést studijní obor(y) magisterského studia.

Při zahájení studia obdrží student Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole, který si osobně převezme po předchozí domluvě u PhDr. Gabriely Paráčkové (tel.: 585 633 473, e-mail: gabriela.parackova(at)upol.cz), Institut celoživotního vzdělávání, tř. Svobody 26, Olomouc.

Studium učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) se realizuje u oborů:

 • Anglická filologie
 • Aplikovaná ekonomická studia
 • Česká filologie
 • Filozofie
 • Francouzská filologie
 • Historie
 • Latinská filologie
 • Muzikologie
 • Německá filologie
 • Nizozemská filologie
 • Polská filologie
 • Psychologie
 • Ruská filologie (zahrnuje i obor Ruština pro překladatele)
 • Sociologie
 • Španělská filologie

 

Výše poplatku za studium

 • pro studenty FF studující učitelskou způsobilost na jednom oboru – 9 200 Kč,
 • pro studenty FF studující učitelskou způsobilost na dvou oborech – 12 800 .
 • Pro studenty z jiných fakult než FF UP (PřF, PdF, FTK) činí poplatek za studium 5 000 Kč, přičemž jim jsou uznány zápočty, kolokvia, zkoušky z psychologie, pedagogiky a volitelných přednášek, pokud na mateřské fakultě studují pedagogický směr. Na FF UP si zapisují (IS STAG, výkaz) a absolvují didaktiku a praxi.

Platba za studium musí být uhrazena do začátku studia učitelské způsobilosti, zpravidla do začátku měsíce října. Platba je za celé studium (4 semestry) a absolvování závěrečné zkoušky. Údaje k platbě obdrží student po přihlášení na kurz do e-mailu.

Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání „Studium v oblasti pedagogických věd“ k výuce předmětů v oboru ve kterém dokončili magisterské vysokoškolské studium (doložením kopie diplomu), a to s uvedením jednotlivých částí závěrečné zkoušky a jejich klasifikace. Absolvent získá způsobilost k výuce na SŠ i na 2. stupni ZŠ, pokud se předmět, jehož didaktiku student na FF absolvoval, vyučuje na ZŠ.

K vyhotovení osvědčení je nutné, aby absolventi zaslali kopii diplomu na adresu:
PhDr. Milena Machalová, Katedra slavistiky FF, Křížkovského 10, Olomouc, kancelář 4.17.
Osvědčení je vystaveno ve lhůtě 1-2 měsíce (po doložení kopie diplomu a kompletaci všech potřebných podkladů, zajištění podpisů aj.).

Průběh studia

Studenti jsou povinni sledovat webové stránky o učitelské způsobilosti (aktuality), na kterých budou uvedeny termíny závěrečných zkoušek, složení komisí se seznamem studentů (nejpozději 14 dní před plánovaným termínem závěrečné zkoušky) a jiné aktuální informace o průběhu studie.

Student se přihlašuje do systému STAG pod zkratkami – viz níže  (mimo praxe a volitelné přednášky – vždy za 0 kreditů). Studenti přihlášení do studia UZ od ZS 2015 si zapisují nové zkratky platné podle nové akreditace! Zapsané předměty je nutné absolvovat. Odepsání předmětu je možné přes žádost (viz Dokumenty ke stažení).

Seznam předmětů a zkratek UZ od roku 2015 (ke stažení)

Studium učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) – podmínky pro akademický rok 2018/2019 podle nové akreditace MSMT-289/2018-2-174

akademický rok 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 podle akreditace MSMT-8215/2015-1-375

Program je akreditován v souladu  s ustanovením § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

Předmět Počet kreditů Rozsah výuky týdně/za semestr Zakončení Semestr
Psychologie pro učitele I. PCH/PPUZ 0 2/26 Zp 1.
Psychologie pro učitele II.  PCH/PPUZ2 0 2/26 Ko 2.
Pedagogika pro učitele I. KSR/P1UZ 0 2/26 Zp 1.
Pedagogika pro učitele II. KSR/P2UZ 0 2/26 Zp 2.
Pedagogika pro učitele III. KSR/P3UZ 0 2/26 Ko 3.
Didaktika diplomového oboru I., II.   (kód – viz seznam, 1obor) 0 3/39 Zp, Zk 1.-2.
Didaktika nediplomového oboru I., II. (kód – viz seznam, 2obor) 0 3/39 Zp, Zk 1.-2.
Praxe a její reflexe I. (diplomového oboru, 1obor) 0 31 hodin celkem Zp 3.-4.
Praxe a její reflexe II. (nediplomového oboru, 2obor) 0 31 hodin celkem Zp 3.-4.
Volitelná přednáška I. – X. 0 20 hodin celkem Zp 2.,4.
Závěrečná práce 0 / / 3.-4.

Poznámka:

Diplomový obor – obor pro který student píše diplomovou práci.

Student absolvuje nejméně 10 přednášek z nabídky volitelných přednášek. Seznam volitelných přednášek je zveřejněn na webu ICV  vždy před začátkem letního semestru. Zápočet z přednášky bude zapsán do Výkazu o studiu ihned po jejím ukončení.

Studium učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) – podmínky pro akademický rok 2014/2015

Studium učitelské způsobilosti je vyučováno v rámci programu celoživotního vzdělávání v rozsahu 4 semestrů. Student povinně podle následujícího harmonogramu absolvuje:

Předmět Počet
kreditů 
Rozsah
výuky    
Zakončení  Semestr
Psychologie pro učitele, kód PCH/PPUZ 0 2 K 1.
Pedagogika pro učitele I, kód KSR/P1UZ 0 2 z 1.
Pedagogika pro učitele II, kód KSR/P2UZ 0 2 K 2.
Didaktika diplomového oboru, kód dle katedry 0 2 Zk 1.-2.
Didaktika nediplomového oboru, kód dle katedry 0 2 Zk 1.-2.
Praxe I 0 21 celkem z 3.-4.
Praxe II 0 21 celkem z 3.-4.
Volitelná přednáška I-VIII 0 16 celkem z 2.-4.

Poznámka:
Student absolvuje nejméně 8 přednášek z nabídky volitelných přednášek. Seznam volitelných přednášek je zveřejněn na internetu počátkem LS. (Přednáška bude započtena do Výkazu o studiu ihned po jejím ukončení.)

Studium učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) – podmínky pro akademický rok 2013-2014

Studium učitelské způsobilosti je vyučováno v rámci programu celoživotního vzdělávání v rozsahu 4 semestrů. Student povinně v následujícím harmonogramu absolvuje:

Předmět Počet kreditů Rozsah výuky za týden Zakončení Semestr
Psychologie pro učitele
kód PCH/PPUZ
0 2 Kol 1.
Pedagogika pro učitele I
kód KSR/P1UZ
0 2 z 1.
Pedagogika pro učitele II
kód KSR/P2UZ
0 2 Kol 2.
Didaktika diplomového oboru
kód – viz příslušná katedra
0 2 Zk 1.-2.
Didaktika nediplomového oboru
kód – viz příslušná katedra
0 2 Zk 1.-2.
Praxe I 0 21 celkem z 3.-4.
Praxe II 0 21 celkem z 3.-4.
Volitelná přednáška I-VIII 0 16 hodin celkem z 2.-4.

Poznámka 1: Student absolvuje nejméně 8 přednášek z nabídky volitelných přednášek. Seznam volitelných přednášek je zveřejněn na internetu počátkem LS. (Přednáška bude započtena do Výkazu o studiu ihned po jejím ukončení.)

Poznámka 2: Absolvovat 8 volitelných přednášek jsou povinni studenti zapsaní ke studiu učitelské způsobilosti od září 2010. Studenti zapsaní v dřívějších letech absolvují 3 volitelné přednášky, jak bylo uvedeno dříve.

Praxe

Student je povinen absolvovat v průběhu 3. nebo 4. semestru pedagogickou praxi z jednoho nebo dvou oborů (podle své specializace). Každý posluchač musí absolvovat 3 až 5 náslechů a nejméně 8 aktivních výstupů z každého předmětu své aprobace, avšak proplaceno bude učiteli, který praxi povede, jen 6 tzv. rozborových hodin – viz dopis řediteli a učiteli. Kromě toho musí student plnit další úkoly vyplývající z jeho působení na škole (rozbory hodin, dozory, pedagogická  dokumentace atd.). Délka praxe závisí na domluvě s ředitelem školy a vedoucím učitelem. Vedoucí učitel by měl mít pedagogickou praxi minimálně 3 roky.

U předmětů Didatika dějepisu, Didaktika hudební výchovy, Didaktika českého jazyka a literatury a Didaktik cizích jazyků, kde jsou do obsahu zahrnuta i témata spojená s výukou na ZŠ, je možné, aby studenti konali praxi na ZŠ i na SŠ. Praxe absolvovaná na jazykové škole není možná.

U předmětů Didaktika sociologie, Didaktika filosofie, Didaktika psychologie a Didaktika ekonomických disciplín je nutno s ohledem na obsah seminářů a i na vystudovaný obor třeba, aby byla praxe absolvována pouze na SŠ.

Formuláře k praxi – pro studenty ke stažení:

Student

  • DPP 2x vytiskne oboustranně na 1 list papíru,
  • na zadní straně vyplní své jméno a příjmení.

Učitel

  • DPP vyplní (čitelně) a podepíše,
  • nechá potvrdit ředitelstvím školy (razítko a podpis ředitele školy).
  • Nevyplňuje se „doba, na kterou se dohoda sjednává“ (první strana DPP, odstavec I. Předmět dohody, 3. bod) z důvodu účetního zpracování. Bude doplněna v daném období, kdy bude dohoda doručena na ICV.

V případě, že si nebudete vědět rady s vyplněním, nechte raději kolonku prázdnou, jelikož se ve formuláři nesmí škrtat a přepisovat. Chybně vyplněná dohoda nebude přijata a zpracována!

2 vyhotovení Dohody o provedení práce + osobní dotazník + informovaný souhlas učitel zašle (nebo student předá osobně) bezprostředně po ukončení praxe na adresu:
PhDr. Gabriela Paráčková
Institut celoživotního vzdělávání
Křížkovského 10
771  80 Olomouc

Závěrečné zkoušky

Studium je uzavřeno složením závěrečné zkoušky, která zahrnuje:

 • Rozpravu k písemné práci (15 stran, student si volí téma buď z pedagogiky, psychologie, nebo didaktiky). Vedoucím práce může být konkrétní didaktik, přednášející z pedagogiky nebo psychologie, kteří jsou i přítomni u závěrečných zkoušek, takže mohou práci posoudit při obhajobě. Písemnou práci není nutné odevzdávat na ICV.
 • Zkoušku z vybraných okruhů z Pedagogiky pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktik vyučovacích předmětů.

Studenti z jiných fakult než FF UP (PřF, PdF, FTK), kteří na mateřské fakultě studují pedagogický směr, konají zkoušku pouze z didaktiky (bez písemné práce).

Podmínky pro přihlášení k závěrečné zkoušce

 1. Student musí splnit předepsané studijní povinnosti: kolokvium z psychologie, kolokvium z pedagogiky, zkoušky z didaktik diplomového i nediplomového oboru, zápočty z praxe diplomového i nediplomového oboru, zápočty z volitelných přednášek. Splněné studijní povinnosti musí být zapsány ve výkaze, jehož kontrola probíhá v den závěrečné zkoušky.
 2. Absolvovaná praxe (zápočet bude zapsán příslušnými didaktiky oboru ve Výkazu o studiu).

Student může vykonat závěrečnou zkoušku do dvou let po ukončení studia na FF, přičemž všechny své studijní povinnosti musí splnit během studia učitelské způsobilosti (jako řádný student FF). Osvědčení je vystaveno až po předložení kopie magisterského diplomu.

Závěrečné zkoušky budou probíhat v dubnovém a zářijovém termínu. K jarnímu termínu se studenti musí přihlásit do 31. března a k podzimnímu do 5. září. Přihlášky se odevzdávají PhDr. Mileně Machalové, Katedra slavistiky FF UP. Přihlášku k závěrečné zkoušce si student stáhne níže podle roku přihlášení do studia:

Dokumenty ke stažení

DOKUMENTY pro studenty přihlášené od roku 2015

Psychologie

ZS 2018/19

Podklady z předchozích semestrů

Pedagogika

Ostatní

DOKUMENTY pro studenty přihlášené před rokem 2015

DOKUMENTY k závěrečné zkoušce