skip to Main Content

Informace o projektu

Cílem projektu je podpořit aktivní zapojení žáků SŠ do rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života. V rámci projektu budou vytvořeny a ověřeny programy pro pedagogy a žáky SŠ, které povedou k rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu. Projekt se zaměřuje zejména na budování hodnot lidské důstojnosti a lidských práv, hodnot demokracie a právního státu, občanského postoje, dovednosti spolupráce, dovednosti řešit problémy a kritické pochopení světa.

Projekt se zaměřuje na problém nedostatečného aktivního zapojení dětí a žáků do rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života. Aktivity projektu jsou zaměřeny na realizaci opatření Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 v této oblasti.

Zaměřujeme se na následující témata:

  • Rozvoj všeobecného přehledu a občanských kompetencí
  • Politická participace na veřejném životě
  • Občanská participace na veřejném životě
  • Prevence extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem
  • Podpora demokratických hodnot
  • Mediální gramotnost

Datum zahájení: 1. 6. 2018

Datum ukončení: 31. 5. 2021

 

Partneři projektu

Centrum pro studium demokracie a kultury

CDK je obecně prospěšná společnost zaměřená na vzdělávací, analytickou, kulturní a vydavatelskou činnost. Realizuje demokratizační, rozvojové a vzdělávací projekty, přednášky, semináře a konference. V posledních letech zaměřuje svoji pozornost mimo jiné na intenzivnější vzdělávací akce určené studentům historie anebo učitelům v rámci tzv. dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).


Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena již v 16. století a je tak nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách studuje na 22 000 studentů. Zájemci o studium mohou čerpat ze široké nabídky: od teologie, učitelství, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní, společenskovědní a uměnovědné až po přírodovědné a lékařské obory či zdravotnické vědy. Posláním Univerzity Palackého v Olomouci je podporovat zapojení studentů do všech oblastí výzkumu, kultivovat kritické a tvůrčí myšlení a vytváření znalostí a poskytovat kvalitní vysokoškolské vzdělání.


Masarykova univerzita

Brzy již stoletá Masarykova univerzita na svých devíti fakultách připravuje mladé lidi na jejich budoucí pracovní či vědecko-výzkumnou činnost. Její kvalita se dlouhodobé odráží v celosvětových srovnávacích žebříčcích, kde dosahuje vynikajících výsledků. Aktuálně zde studuje přes 36 000 studentů a každý rok jich 9 000 zdárně získá vysokoškolský diplom. Podle vnitřních průzkumů je Masarykova univerzita úspěšná a přes 85 % absolventů nalezlo velice rychle práci ve vystudovaném oboru a obdobné procento absolventů by ji studovalo znovu, kdyby se opět rozhodovali. V oblasti vědecko-výzkumné je Masarykova univerzita na špici v mnoha oborech, k čemuž přispívá centrum vědecké excelence CEITEC či polární základna na Antarktidě a mnohá další špičková pracoviště. Její důležitou předností je schopnost spolupracovat v rámci univerzity i s dalšími partnery. To je případem projektu Vzdělávání 2.0, do kterého se bok po boku zapojuje Ekonomicko-správní fakulta a Pedagogická fakulta.


Univerzita Hradec Králové

Spektrum vzdělávací činnosti zahrnuje obory ekonomické, informatické a manažerské na Fakultě informatiky a managementu, společenské vědy na Filozofické fakultě, učitelské a umělecké disciplíny na Pedagogické fakultě, přírodovědné a technické obory na Přírodovědecké fakultě a studia zaměřená na nejrůznější oblasti sociální práce v Ústavu sociální práce. Fakulty a ústav univerzity připravují své studenty s důrazem na jejich úspěšné profesní uplatnění. Pravidelně sledované a vyhodnocované statistiky dokládají, že počty absolventů bez zaměstnání jsou zcela minimální. Studium na univerzitě se řídí jednotnými předpisy a odehrává se v relativně komorním prostředí, jež umožňuje u mnoha disciplín nastolit individuální přístup ke studentům, které profesorský sbor univerzity považuje za své skutečné kolegy. Univerzita Hradec Králové, její akademičtí pracovníci a studenti vytvářejí ve městě i kraji příhodné prostředí pro rozvoj společenského a duchovního života a plní roli významného nositele vzdělanosti a kulturních tradic.