skip to Main Content

Kurz představuje problematiku domácího násilí, které zasahuje do života dítěte, žáka či studenta, kdy dítě, žák, či student se ocitá v roli svědka či dokonce oběti domácího násilí. Domácí násilí v jakékoli formě má devastující vliv na naplnění potřeby bezpečí a smysluplného světa, které patří mezi základní psychické potřeby dětského, žákovského a studentského věku. Rozbití životních jistot má negativní dopad na psychický, emoční a morální vývoj dítěte, žáka či studenta, negativně ovlivňuje jeho výkon a pohodu také ve školním prostředí, ve vzdělávacím procesu. Kurz nabízí pedagogickým pracovníkům potřebné informace a nástroje, jak rozpoznat příznaky domácího násilí a jak s dětmi, žáky, či studenty o možném domácím násilí hovořit tak, aby bylo v případě potřeby možné navázat spolupráci s odpovědnými pomáhajícími institucemi (zejména OSPOD). Pedagogičtí pracovníci jsou mnohdy nejbližšími nezávislými a současně emočně angažovanými (blízkými) osobami, se kterými se dítě, žák či student setkává. Je proto nezbytné, aby v situaci, kdy se dítě, žák, či student s výskytem domácího násilí v jeho rodině svěří, dokázal pedagogický pracovník efektivně reagovat.

Kurz je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Termín konání kurzu: bude aktualizován
Místo konání kurzu: Institut celoživotního vzdělávání, Filozofická fakulta UP v Olomouci.
Cena kurzu: 1 600,- Kč (rozsah kurzu je 8 hodin výuky).
Přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Odborná garantka kurzu:
PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
eva.klimentova@upol.cz

Kontaktní osoba na ICV FF UP:
Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz