skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Kompetence sociálních pracovníků v řešení syndromu CAN

Cílem kurzu je rozvinutí a upevnění vědomostí o problematice týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, o detekci syndromu CAN, jeho charakteristikách, možnostech prevence a řešení. Dílčím cílem je uvědomit si ve společné diskusi souvislosti vymezení syndromu CAN a interkulturních odlišností různých komunit. Seznámit se s možnostmi pomoci jednak ohroženému dítěti, jednak jeho rodině, sestavit obraz optimální interdisciplinární spolupráce s aktéry řešícími syndrom CAN.
Kurz je vhodný zejména pro sociální pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a organizací pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, ale i pro všechny ostatní zájemce o tuto problematiku.

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Odborná garantka a lektorka kurzu:
PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
eva.klimentova@upol.cz

Celkový rozsah kurzu – 6 hodin.

Termín konání: bude upřesněn

Cena kurzu: 1 300,- Kč

E-přihláška bude k dispozici na portálu CŽV  

 

Témata výuky:

Operacionalizace pojmu, rozlišení týrání coby akce proti dítěti a zanedbávání coby neakce proti dítěti a zneužívání dítěte, zejména zneužívání sexuálního (opakování obsahu minimálního standardu vzdělávání v sociální práci).
Přesnější odlišení jednotlivých typů poškozujícího zacházení s dítětem v kasuistikách, příznaky týrání, zanedbávání a zneužívání, interkulturní rozdíly v zacházení s dítětem.
Syndrom CAN jako jev multifaktoriální – pozice a role oběti, pachatele, jejich sociálního prostředí, kulturního kontextu, legislativního prostředí.
Nástroje primární, sekundární a terciální prevence výskytu syndromu CAN. Nástroje řešení syndromu CAN na úrovni individua, rodiny, komunity, společnosti. Legislativní úprava a její úskalí, etické souvislosti. Současné trendy v této oblasti.

Kontaktní osoba na ICV FF UP:
Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz