skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí

Cílem kurzu je navázat na základní vědomosti frekventantů kurzu – sociálních pracovníků – o problematice domácího násilí a syndromu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, které jsou součástí minimálního standardu vzdělávání v sociální práci, upevnit je a doplnit. Kurz představuje problematiku domácího násilí zasahujícího do života dítěte, které se tak ocitá v roli svědka či dokonce oběti domácího násilí. Domácí násilí v jakékoli formě má devastující vliv na saturaci potřeby bezpečí a smysluplného světa, které patří mezi základní psychické potřeby dětského věku. Rozbití životních jistot má potom negativní dopad na zdravý psychický, emoční a morální vývoj dítěte. Kurz nabízí účastníkům nezbytné informace a nástroje, jak rozpoznat příznaky domácího násilí a jak s dětmi o možném domácím násilí hovořit tak, aby bylo v případě potřeby možné ho neprodleně řešit. Je nezbytné, aby v situaci, kdy se dítě s výskytem domácího násilí v rodině svěří, dokázal sociální pracovník efektivně reagovat.

Kurz rozvíjí kompetence frekventantů v efektivní detekci příznaků domácího násilí (s vazbou na syndrom CAN – zejména ve formě psychického týrání), v rozpoznávání jeho charakteristik, v projektování možností řešení domácího násilí v rodině dítěte. Kompetence sociálních pracovníků jsou v průběhu kurzu rozvíjeny ve vztahu k pomoci jednak ohroženému dítěti, jednak jeho rodině.

Součástí kurzu je edukační dokumentární animovaný film Zuřivec (využití filmu je vázáno na certifikovaný kurz, který lektorka absolvovala v září 2016) – film režisérky Anity Killi z produkce Norského filmového institutu, který byl zpracován na základě autentických zážitků dětí, které zažily domácí násilí. Film ukazuje dynamiku násilí v jedné konkrétní rodině a důsledky, které domácí násilí způsobuje dítěti (obviňování se, pocit osamění a beznaděje apod.).

Kurz slouží k doplnění / upevnění kvalifikace sociálních pracovníků. Kurz je koncipován s ohledem na požadavky práce sociálních pracovníků vyplývajících ze zákona o sociálních službách. Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Odborná garantka a lektorka kurzu:
PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
eva.klimentova@upol.cz

Celkový rozsah kurzu – 6 hodin.

Termín konání: bude upřesněn

Cena kurzu: 1 300,- Kč

E-přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Kontaktní osoba na ICV FF UP:
Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz
585 633 654

 

Kompetence sociálních pracovníků v řešení syndromu CAN

Cílem kurzu je rozvinutí a upevnění vědomostí o problematice týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, o detekci syndromu CAN, jeho charakteristikách, možnostech prevence a řešení. Dílčím cílem je uvědomit si ve společné diskusi souvislosti vymezení syndromu CAN a interkulturních odlišností různých komunit. Seznámit se s možnostmi pomoci jednak ohroženému dítěti, jednak jeho rodině, sestavit obraz optimální interdisciplinární spolupráce s aktéry řešícími syndrom CAN.
Kurz je vhodný zejména pro sociální pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a organizací pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, ale i pro všechny ostatní zájemce o tuto problematiku.

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Odborná garantka a lektorka kurzu:
PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
eva.klimentova@upol.cz

Celkový rozsah kurzu – 6 hodin.

Termín konání: bude upřesněn

Cena kurzu: 1 300,- Kč

E-přihláška bude k dispozici na portálu CŽV  

 

Témata výuky:

Operacionalizace pojmu, rozlišení týrání coby akce proti dítěti a zanedbávání coby neakce proti dítěti a zneužívání dítěte, zejména zneužívání sexuálního (opakování obsahu minimálního standardu vzdělávání v sociální práci).
Přesnější odlišení jednotlivých typů poškozujícího zacházení s dítětem v kasuistikách, příznaky týrání, zanedbávání a zneužívání, interkulturní rozdíly v zacházení s dítětem.
Syndrom CAN jako jev multifaktoriální – pozice a role oběti, pachatele, jejich sociálního prostředí, kulturního kontextu, legislativního prostředí.
Nástroje primární, sekundární a terciální prevence výskytu syndromu CAN. Nástroje řešení syndromu CAN na úrovni individua, rodiny, komunity, společnosti. Legislativní úprava a její úskalí, etické souvislosti. Současné trendy v této oblasti.

Kontaktní osoba na ICV FF UP:
Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz

 

Potenciál případových studií v sociální práci

Workshop je organizován jako součást projektu Anna, který je podpořen Nadací Open Society Fund a Norway Grants. Hlavním cílem projektu je vytvoření monografie, případové studie životního příběhu konkrétní klientky sociální práce, která je romskou pěstounkou a ve svém životě uplatnila specifické strategie, které jsou spojené s její etnickou příslušností a gender. Současně téma zahrnuje citlivou problematiku domácího násilí (sexuální násilí na dětech) a poukazuje na Anninu sílu a odhodlání organicky propojit kulturu své komunity a požadavky a oprávněná očekávání majoritní společnosti, ve které s dětmi žije.

Workshop není akreditován MPSV, ale jeho absolvování je zakončeno předáním osvědčení o jeho absolvování. Workshop můžete vykazovat jako účast na vzdělávací aktivitě v souladu s § 111, odst. 2, písm. e zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Odborná garantka kurzu:
PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
eva.klimentova@upol.cz