skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Letní škola bohemistiky

Cíl kurzu
Cílem kurzu je aktualizovat, rozšířit a zkvalitnit lingvistické a literárněvědné poznatky účastníků v oboru česká filologie, a to s přihlédnutím k nezbytné orientaci v mezinárodním i mezioborovém kontextu. Důraz bude kladen na praktickou aplikovatelnost získaných vědomostí a dovedností při profesním působení frekventantů.
Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Organizace kurzu
Kurz se uskuteční formou přednášek, seminářů, workshopů a besed.

Místo konání
Katedra bohemistiky, Křížkovského 10, Filozofická fakulta UP v Olomouci

Termín konání
Termín realizace srpen 2019.

Přihláška ke kurzu
Elektronická přihláška ke kurzu bude k dispozici na portálu CŽV

Úhrada za kurz
Poplatek za třídenní kurz činí 1 500 Kč bez ubytování, možnost ubytování nabízíme na kolejích UP (v případě zájmu napište na branka.cackovicova@upol.cz).

Odborný garant
Odborným garantem kurzu je prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.

Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
tel: 585 633 155

e-mail: lubomir.machala@upol.cz

Organizační pracovník ICV:
Branka Čačkovićová

e-mail: branka.cackovicova@upol.cz
tel.: 585 633 654