skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Celostní muzikoterapie 1

Obecný popis

Jedná se o třísemestrální kurz, který je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jako takový je určen primárně pro psychology a speciální pedagogy ve školských zařízeních. Paralelně se kurzu v režimu celoživotního vzdělávání FF UP dále mohou účastnit zájemci z řad vychovatelů, psychologů pedagogicko-psychologických poraden, odborníků ze speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pedagogů základních, mateřských a speciálních škol, pracovníků v oblasti sociálních služeb a sociální peče  i další. Tito po úspěšném zakončení kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na FF UP.

Termín konání

Termíny výuky v 2. semestru:
15. – 16. února 2019
12. – 13. dubna 2019
14. – 15. června 2019
15. – 20. července 2019 povinné letní soustředění (Středisko ekologické výchovy Švagrov, Vernířovice 172, 788 15 Velké Losiny)

 

Obsah studia – základní témata

  • Teorie, praxe a realizace celostní muzikoterapie
  • Muzikoterapeutické metody a techniky
  • Celostní muzikoterapeutická metoda Dr. Lubomíra Holzera
  • Rozvoj hudebnosti – intonace, rytmu a improvizace
  • Zpěvové techniky (alikvotní a hrdelní zpěv)
  • Technika hry na muzikoterapeutické hudební nástroje s přirozeným laděním
  • Základy hudební psychologie a psychologie hudebního vnímání
  • Nonverbální komunikace
  • Energetický systém člověka a jeho muzikoterapeutické využití

Organizace studia

Kurz je veden jako cyklus prezenčních setkání, s maximálním využitím praktických muzikoterapeutických technik a s využitím muzikoterapeutických nástrojů. Výuka v kurzu obvykle probíhá v pátek a sobotu třikrát za semestr. Účastníkům, kteří o to požádají, zajistí organizátor nocleh na vysokoškolských kolejích. Pro posílení zážitkového charakteru kurzu je jeho součástí také povinné týdenní soustředění. Kurz je uzavřen společným absolventským koncertem všech účastníků. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Univerzity Palackého v Olomouci.

Místo konání

Institut celoživotního vzdělávání, tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc.

 

Odborný garant

a) Odborným garantem studia je PaedDr. Lubomír Holzer, praktický muzikoterapeut a dlouholetý lektor kurzů muzikoterapie v České republice i v zahraničí. Muzikoterapií se zabývá od r. 1983, profesionálně už 25 let. Má dlouholetou muzikoterapeutickou praxí s dětmi a mládeží s postižením mentálním, smyslovým, tělesným a s kombinovanými vadami, s etopedickými klienty a s klienty z ostatních zdravotních a sociálních skupin. Od 4. června 2017 je předsedou EACM – Evropské asociace celostní muzikoterapie z.s. a rovněž jejím profesním členem.

b) Organizačním pracovníkem je Branka Čačkovićová z Institutu celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci, tel.: 585 633 654, e-mail: branka.cackovicova@upol.cz.

Úhrada za kurz

Za třísemestrální kurz – 180 hodin prezenční výuky a povinné letní soustředění (ubytování a strava na 6 dní) úhrada činí 17 000,- Kč. Je možno využít splátkového kalendáře a platit po semestrech.