skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Celostní muzikoterapie 3
sebezkušenostní, osobnostně transformační výcvik (navazující stupeň na CMT1 a CMT2)

Obecný popis

Jedná se o třísemestrální kurz, který je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jako takový je určen primárně pro psychology a speciální pedagogy ve školských zařízeních. Paralelně se kurzu v režimu celoživotního vzdělávání FF UP dále mohou účastnit zájemci z řad vychovatelů, psychologů pedagogicko-psychologických poraden, odborníků ze speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pedagogů základních, mateřských a speciálních škol i další. Tito po úspěšném zakončení kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na FF UP.

Vstupní kritéria pro přijetí do kurzu Celostní muzikoterapie 3:

  • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
  • absolutorium kurzů Celostní muzikoterapie 1 a 2
  • ústní pohovor

CMT3 má za úkol komplexně rozvinout a stabilizovat účastníky v oblasti sebepoznání, postojů k sobě, ostatním a okolí, v oblasti psychosomatické a emoční zátěže, psychospirituálního ukotvení a stability, průběžného osobnostního růstu a hloubkového celostního vyprofilování osobnosti se zaměřením na terapeutické působení v celostní muzikoterapii, aplikované metodou CMLH PaedDr. Lubomíra Holzera. Frekventant získává během výcviku náhled (rozšíření vědomí), případně prochází abreakcí a korektivní zkušeností (složka – emocionální, kognitivní, konativní). Dochází k jeho „osobnostním“ proměnám a k proměnám v kvalitě jeho vztahů. Společně s tím dochází k prohloubení emoční inteligence frekventanta. Je to nezbytné k získání kvalitních terapeutických dovedností včetně schopnosti budovat účinný terapeutický vztah.

Místo konání kurzu

Institut celoživotního vzdělávání, tř. Svobody 26, Olomouc; Lovecká chata – Horka nad Moravou; výukové prostory SEV Švagrov

Termín konání kurzu

Aktuální termíny budou k dispozici.

Odborný garant

Odborným garantem studia je Lubomír Holzer, praktický muzikoterapeut a dlouholetý lektor kurzů muzikoterapie v České republice i v zahraničí. Muzikoterapií se zabývá od r. 1983, profesionálně už 25 let. Má dlouholetou muzikoterapeutickou praxí s dětmi a mládeží s postižením mentálním, smyslovým, tělesným a s kombinovanými vadami, s etopedickými klienty a s klienty z ostatních zdravotních a sociálních skupin. Od 4. června 2017 je předsedou EACM – Evropské asociace celostní muzikoterapie z.s. a rovněž jejím profesním členem..
e-mail: lubomir.holzer@seznam.cz

Organizačním pracovníkem je Branka Čačkovićová, kontakt: FF UP v Olomouci, Tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc, tel.: 585 633 654, e-mail: branka.cackovicova@upol.cz

Úhrada za kurz

Za třísemestrální kurz – 370 hodin prezenční výuky – úhrada činí 27 000,- Kč. Je možno využít splátkového kalendáře a platit po semestrech. Výuka mimo ICV FF UP (výcviky a soustředění) bude účastníky hrazena zvlášť přímo na místě konání.