skip to Main Content


Školní psycholog na ZŠ A SŠ

Začátek dalšího běhu kurzu je naplánován na 19. října 2018.

Obecný popis

Program je zaměřený na práci poradenských psychologů, kteří působí přímo ve škole a vytvářejí primární odborný poradenský servis pro žáky, rodiče a pracovníky školy. Cílem kurzu je připravit pracovníky, kteří budou pracovat v základních a středních školách jako školní psychologové, po teoretické i praktické stránce na jejich náročnou, různorodou a zodpovědnou práci. Záměrem vzdělávacího programu je podpořit zkvalitnění služeb stávajících nebo budoucích školních psychologů na základních a středních školách.
Program je určen psychologům, kteří absolvovali pregraduální magisterské studium psychologie a chtějí získat specializaci pro působení v oblasti školní psychologie (výjimečně mohou být přijati také studenti navazujícího magisterského studia psychologie).
Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Obsah studia – základní témata

 • Specifika práce školního psychologa
 • Žák a jeho sociální zázemí
 • Práce se třídou
 • Osobnost školního psychologa
 • Individuální praxe na ŠPP a ŠPZ

Lektoři kurzu

 • Richard Braun
 • David Čáp
 • Miroslav Orel
 • Věra Facová
 • Kateřina Lamačová
 • Jana Mrázková
 • Eleonora Smékalová a další…

Organizace studia  

250 hodin v podobě dvoudenních soustředění (v blocích po 4 hodinách) – rozloženo do čtyř semestrů. Od začátku kurzu bude věnována pozornost osobnosti školního psychologa v rámci sebezkušenostního výcviku, paralelně budou probíhat semináře a cvičení, zaměřené převážně na aplikaci poznatků z oblasti školní, pedagogické, sociální a vývojové psychologie přímo ve škole. V průběhu celého programu budou zprostředkovány odborné praxe na školách.
Program je ucelený, je třeba jej absolvovat v plném rozsahu (pro udělení osvědčení o absolvování kurzu je vyžadována min. 80% účast).
Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci.

Termín konání

Začátek kurzu 19. října 2018.

Plánované termíny výuky v 1. semestru:
19. – 21. 10. 2018
9. – 10. 11. 2018
30. 11. – 1. 12. 2018

Odborní garanti

PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.
Katedra psychologie FF UP v Olomouci
tel. 585 633 505
e-mail: eleonora.smekalova@upol.cz.

Dr. Smékalová se zajímá o problematiku školské integrace, zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe, o aplikace pedagogické psychologie ve školní praxi, na tato témata také publikuje. Na katedře psychologie FF UP se věnuje jednak oborům spojeným se školou – pedagogická psychologie, školní psychologie, školní poradenství, jednak problematice sociálních služeb.

PhDr. Richard Braun, Ph.D.
Školní a klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor Ve své školně psychologické praxi se dr. Braun zabývá dynamikou školní třídy, diagnostikou vztahů a klimatu, sociální patologií ve školním prostředí a její prevencí, krizovou intervencí ve škole. Věnuje se nejen poradenské a intervenční práci pro děti, ale také vzdělávání pedagogů a psychologů v těchto tématech. Ve své klinické praxi se věnuje psychoterapeutické péči o osoby žijící s HIV, jejich blízké, prevenci HIV/AIDS. Poskytuje také psychologickou pomoc pro osoby s gay a lesbickou orientací, v období jejich coming outu a v problematice vytváření partnerství a rodičovství. V současné době externě působí na PdF UK, FF UK, Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Praha a FF UPOL.

Úhrada

Za čtyřsemestrální kurz (250 hodin prezenční výuky) úhrada činí 23 000,- Kč. Je možno využít splátkového kalendáře a platit po semestrech.

Místo konání

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Vodární 6.

Organizační pracovník ICV
Branka Čačkovićová
tel: 585 633 654
e-mail: branka.cackovicova@upol.cz