skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Cílem kurzu je získání základních vědomostí o problematice týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, o detekci syndromu CAN, jeho charakteristikách, možnostech prevence a řešení, a to se zaměřením na využití poznatků v pedagogické praxi. Dílčím cílem kurzu je uvědomit si ve společné diskusi souvislosti vymezení syndromu CAN a interkulturních odlišností různých komunit. Seznámit se s možnostmi pomoci jednak ohroženému dítěti, jednak jeho rodině, sestavit obraz optimální interdisciplinární spolupráce s aktéry řešícími syndrom CAN.

Kurz je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Termín konání kurzu: 12. října 2018
Místo konání kurzu: Institut celoživotního vzdělávání, Filozofická fakulta UP v Olomouci.

Cena kurzu: 1 600,- Kč (rozsah kurzu je 8 hodin výuky).

Elektronická přihláška je k dispozici na portálu CŽV

Odborná garantka kurzu:
PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
eva.klimentova@upol.cz

Kontaktní osoba na ICV FF UP:
Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz
585 633 654