skip to Main Content

TEXTOVÁNÍ (PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI)

Cílem kurzu je aktualizace a rozšíření poznatků v oboru česká filologie (lingvistických i literárněvědných), a to s výrazným přihlédnutím k potřebám souvisejícím se zkvalitňováním čtenářské gramotnosti, se zvyšováním schopnosti adekvátně porozumět textu a samostatně ho interpretovat, včetně kultivace schopností posoudit jeho estetickou působivost. Prostor bude dán také pro seznámení s texty spojenými s nejnovějšími komunikačními technologiemi. Důraz bude kladen na praktickou aplikovatelnost získaných vědomostí a dovedností při profesním působení frekventantů.
Přehled témat výuky naleznete tady: Přehled témat výuky

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Cílová skupina jsou učitelé českého jazyka na středních školách.

Místo konání
Katedra bohemistiky, Křížkovského 10, Filozofická fakulta UP v Olomouci

Termín konání
Termín realizace kurzu je 22. – 23. února 2019. Jedná se o dvoudenní kurz v rozsahu 8 výukových hodin (výuka v pátek 15.00 – 18:30; v sobotu 9.00 – 16:15 hod).

Přihláška ke kurzu
Elektronická přihláška ke kurzu je k dispozici na portálu CŽV

Úhrada za kurz
Poplatek za třídenní kurz činí 800 Kč bez ubytování, možnost ubytování nabízíme na kolejích UP. Jedná se dvoulůžkové a třílůžkové pokoje v buňkovém systému v ceně 360,- Kč/os./noc, v případě individuálního využití dvou- či třílůžkového pokoje 531,- Kč/os./noc (v případě zájmu napište na branka.cackovicova@upol.cz).

Odborný garant
Odborným garantem kurzu je prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.
Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
tel: 585 633 155
e-mail: lubomir.machala@upol.cz

Organizační pracovník ICV:
Branka Čačkovićová
e-mail: branka.cackovicova@upol.cz
tel.: 585 633 654