skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Úvodní seminář pro začínající školní psychology

Kurz je určen pro absolventy magisterského studia psychologie, kteří začínají vykonávat praxi ve školství a nemají dosud žádnou nebo jen velmi malou zkušenost z přímé práce s dětmi a žáky. Úvodní seminář pro začínající psychology je součástí systematického vzdělávání poradenských pracovníků. Navazuje na znalosti a dovednosti získané v pregraduálním studiu a je zaměřen na praktické zvládání základních odborných dovedností psychologa. Cílem semináře je připravit účastníky k samostatnému výkonu nejzákladnějších diagnostických a intervenčních činností. Celkový rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin.
Kurz je akreditován na MŠMT ČR.

Místo konání
Výuka bude probíhat v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ulice Vodární), které jsou adekvátně vybaveny pro potřeby plánované výuky.

Termín konání
Termín realizace kurzu bude stanoven. Hodinová dotace kurzu je 16 vyučovacích hodin.

Přihláška ke kurzu
Elektronická přihláška ke kurzu bude k dispozici na portálu CŽV

Úhrada za kurz
Poplatek za kurz činí 2 800 Kč.

Odborný garant
PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
Ústav společenských a humanitních věd Fakulty zdravotnických věd UP
E-mail: info@psycho-terapeut.com

Organizační pracovník ICV:
Branka Čačkovićová
e-mail: branka.cackovicova@upol.cz
tel.: 585 633 654